Zeit­rei­se durch Jennersdorf

Sams­tag, 11. Sep­tem­ber 2021

Beginn: 18 Uhr, Anmel­dung erfor­der­lich: 03329/48453

Treff­punkt: Gamperleck/​Hauptplatz Jennersdorf

nähe­re Infor­ma­tio­nen: www​.natur​park​-raab​.at